خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 106مه گنه

WEERDP Newsletter (Pashto) - October 2019

پرمختیا اوونیزه - 103مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 102مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 101مه گنه

وی آر دی پی خبرپاڼه - سپتمبر 2019

پرمختیا اوونیزه - 100مه گنه

د ۱۳۹۸ يم لمريز کال د لومړيو شپږو مياشتو په اوږدو کې د کليو د بيا رغونې او پرمختيا وزارت د سيمه ييز پروګرام د لاسته راوړنو لنډيز

د افغانستان او تاجکستان ګډ پرمختيايي پروګرام (ليټاکا)

د کليوالي اقتصاد د پياوړتيا پروګرام د ترسره شويو فعاليتونو لنډ راپور WEE-RDP

پرمختیا اوونیزه - 98مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 97مه گنه

خبرنامه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی - آگوست 2019

اینفوگرافیک دستاوردهای چهارساله وزارت احیا و انکشاف دهات

پرمختیا اوونیزه - 95مه گڼه

په افغانستان کې د اوبو ستونزه او د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت هڅې

Pagination