خپرونې

د دسمبر میاشتې خبرپانه - 2020

د نوامبر میاشتې خبرپانه - 2020

د اکتوبر میاشتې خبرپانه - 2020

د سپتمبر میاشتې خبرپانه - 2020

پرمختیا اوونیزه - 138مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 137مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 134مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 133مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 132مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 131مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 130مه گنه

Ru-WatSP Monthly Newsletter-Pashto - May 2020

پرمختیا اوونیزه - 128مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 126مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 125مه گنه

Ru-WatSP Brief Report of Feb-Pashto

Pagination