خپرونې

د اوبو رسولو ملی پروگرام د جولای میاشتی خبرپانه - 2019

پرمختیا اوونیزه - 90مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 89مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 88مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 87مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 86مه گڼه

AIRD Newsletter - May 2019

پرمختیا اوونیزه - 82مه گنه

د اپریل میاشتی خبرپانی - د کلیو د پراختیا انستیتیوت

پرمختیا اوونیزه - 81مه گنه - د غویی 19مه، د 1398 کال

د کلیو د پراختیا انستیتیوت خبرپاڼه - مارچ - 2019

پرمختیا اوونیزه - 79مه گنه

WEERDP Newsletter - Pashto

پرمختیا اوونیزه - 78مه گنه - د وری 22مه، د 1398 کال

هفته‌نامه پرمختیا - شماره 77 - 15 حمل 1398

خبرنامه ماه مارچ برنامه WEERDP

Pagination