خپرونې

د ارغنداب او دهلې بند د اوبو د سرچینو د کنټرول د پرمختیايي پروژې انفوګرافیک

د اوبورسولو د فبروری میاشتې خبرپانه - 2021

د جنوری میاشتې خبرپانه - 2021

د هېواد د بیارغښت پر لور

د دسمبر میاشتې خبرپانه - 2020

د نوامبر میاشتې خبرپانه - 2020

د اکتوبر میاشتې خبرپانه - 2020

د سپتمبر میاشتې خبرپانه - 2020

پرمختیا اوونیزه - 138مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 137مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 134مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 133مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 132مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 131مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 130مه گنه

Ru-WatSP Monthly Newsletter-Pashto - May 2020

Pagination