نشرات

هفته‌نامه توسعه - شماره 82

خبرنامه ماه اپریل سال 2019 - انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان

هفته‌نامه توسعه - شماره 81 - 19ثور 1398

ویژه‌نامه توسعه - پرمختیا ځانګړي

خبرنامه ماه مارچ انستیتیوت انکشاف دهات - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 79

WEERDP Newsletter - Dari

هفته‌نامه توسعه - شماره 78 - 22حمل 1398

هفته‌نامه توسعه - شماره 77 - 15 حمل 1398

خبرنامه ماه مارچ برنامه WEERDP

هفته‌نامه توسعه - شماره 76 - 8 حمل 1398

هفته‌نامه توسعه - شماره 75 - 22 حوت 1397

خبرنامه شماره ۸-حوت ۱۳۹۷،برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی

هفته‌نامه توسعه - شماره 74 - 15 حوت 1397

خبرنامه ماه فبروری انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان - 2019

دهکده (۲۷)