نشرات

هفته نام توسعه - شماره 98

هفته نامه توسعه - شماره 97

خبرنامه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی - آگوست 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 96

اینفوگرافیک دستاوردهای چهارساله وزارت احیا و انکشاف دهات

هفته نامه توسعه - شماره 95

مشکلات آب‌ در افغانستان و تلاش‌های وزارت احیا و انکشاف دهات

خبرنامه ماه جولای برنامه آبرسانی - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 94

هفته نامه توسعه - شماره 93

هفته نامه توسعه - شماره 92

هفته نامه توسعه - شماره 91

خبرنامه ماه جولای برنامه ملی آبرسانی - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 90

هفته‌نامه توسعه - شماره 89

هفته‌نامه توسعه - شماره 88

Pagination