نشرات

خبرنامه ماه جولای برنامه ملی آبرسانی - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 90

هفته‌نامه توسعه - شماره 89

هفته‌نامه توسعه - شماره 88

گزارش برنامه ملی آبرسانی - 6 ماه اول سال 1398

هفته‌نامه توسعه - شماره 87

هفته نامه توسعه - شماره 86

هفته نامه توسعه - شماره 85

خبرنامه ماه می انستیتیوت انکشاف دهات - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 84

گزارش ماه ثور برنامه ملی آبرسانی

هفته‌نامه توسعه - شماره 83

هفته‌نامه توسعه - شماره 82

خبرنامه ماه اپریل سال 2019 - انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان

هفته‌نامه توسعه - شماره 81 - 19ثور 1398

ویژه‌نامه توسعه - پرمختیا ځانګړي

Pagination