نشرات

خبرنامه ماه اوکتوبر برنامه وی آر دی پی - 2019

هفته نامه توسعه - شماره 103

هفته نامه توسعه - شماره 102

دستاوردهای شش ماه اول سال 1398 - ریاست انسجام و پاسخ به حوادث

هفته نامه توسعه - شماره 101

خبرنامه ماه سپتمبر برنامه وی آر دی پی - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 100

برنامه انکشافی مشترک افغانستان و تاجیکستان (لیتاکا)

دستاوردهای شش ماه اول سال 1398 - برنامه ملی میثاق شهروندی

دستاوردهای شش ماه اول سال 1398 - برنامه ملی آبرسانی

فعالیت های شش ماهه برنامه وی آر دی پی - 1398

هفته نام توسعه - شماره 98

هفته نامه توسعه - شماره 97

خبرنامه برنامه انکشاف اقتصاد روستایی - آگوست 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 96

اینفوگرافیک دستاوردهای چهارساله وزارت احیا و انکشاف دهات

Pagination