اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 200 متر سرک کانکریتی اتصالی آن در روی آب ولسوالی سالنگ ولایت پروان به شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سید خیلی

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 30 سنبله- 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 30 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 200 متر سرک کانکریتی اتصالی آن در روی آب ولسوالی سالنگ ولایت پروان .با کود نمبر: RRD/MOF/NRAP/KBL/PRN/260/C2/001را به شرکت ساختمانی و سرک سازی فرشاد سید خیلی دارای جواز نمبر (D-27900) وزارت محترم صنعت و تجارت به قیمت مجموعی مبلغ  20,598,910.00( بیست میلیون و پنج صد و نود هشت هزار و نه صد و ده )  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۱۳
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

پروژه ساخت و نصب دروازه ها و پنجره های محافظتی برای تعمیرات ریاست اداری، انسجام و پاسخ به حوادث، نظارت و ارزیابی و دفتر روابط عامه دارای کود نمبر:MRRD-160/ADD/WB/W/NCB/KBL/99

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور: 4 عقرب  1399

 

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار 4.7 کیلو متر سرک . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ - ۱۰:۲۶
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  4 عقرب 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 60,000 . . .

بازگشت به اطلاعیه ها