د اطلاع رسونې د مرجع مسوولین (مرکز)

عمومي مسوول:                      محمد رفیق جنبش

د اړیکو شمیرې:           ۰۲۰۲۵۲۰۴۲۵ / ۰۷۹۰۵۰۰۴۰۴

ایمیل:                    rafiqjunbish@gmail.com

 

لیمه آفشید، د دري برخې مسووله

ایمیل:  afshid.hamidi12@gmail.com

 

مصطفی سالک، د پښتو برخې مسوول

د اړیکو شمیره:           ۰۷۹۹۳۲۱۶۵۹

ایمیل:  mustafa.salik786@gmail.com