گزارش‌ها

 

برنامه‌ی ملی انکشاف اقتصاد روستایی

 

برنامه‌ی ملی آبرسانی و حفظ‌الصحه روستایی

گزارش برنامه‌ی آبرسانی به مقام ریاست جمهوری

گزاش‌های ماهوار

 

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

 

سال‌نامه‌ها

 

 

برنامه‌ی ملی راه‌سازی روستایی

 

گزارش‌های ربع‌وار

سال ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۹

 

برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی