برنامه ملی میثاق شهروندی

sangin_admin

معرفت
ccnpmrrd

برنامۀ ملی میثاق شهروندی بعد از تکمیلی طرح  ابتدائی در ماه میزان سال 1395 هجری شمسی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسماً افتتاح گردید . برنامۀ ملی میثاق شهروندی یکی از مهم ترین برنامه های دارای اولویت حکومت وحدت ملی میباشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی و اجتماعی روستاها و رسیده گی به بحران  مهاجرت قشر جوان به بیرون از افغانستان طرح گردیده است. این برنامه طی مدت ده سال در سه مرحله تطبیق خواهد گردید. برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارایۀ حد اقل خدمات معیاری منحیث یک بستۀ اساسی از سوی حکومت برای تمام شهروندان کشور، تعهدیست  میان حکومت و شهروندان. برای ارایۀ بستۀ اساسی خدمات، وزارتخانه های ذیدخل با ایجاد یک راهکار جدید و همه جانبه بطور مشترک در سکتورهای مختلف فعالیت مینمایند.

دیدګاه

ملت پویا، قدرتمند و متکی به خود که تمام شهروندان آن از زنده گی مرفه و سالم برخوردار باشند.

رسالت

حصول اطمینان از ارایۀ خدمات اساسی به سطح  کشور در تبانی با یک تعهد مشترک میان حکومت و مردم.

اهداف

  اهداف برنامۀ ملی میثاق شهروندی ایجاد شهرها، قریجات و محلات متحد، تحکیم ارتباط میان دولت ومردم و کاهش فقر از طریق ارایۀ بستۀ خدمات اساسی میباشد. دولت با فراهم نمودن منابع، شهر ها و قریجات را انکشاف میدهد. شورا های انکشافی قریه، روند انکشافی را رهبری و از اشتراک زنان، مردان، جوانان و اطفال در تمام برنامه ها و فعالیت های انکشافی اطمینان حاصل مینمایند. شورا های انکشافی در احیاء، بازسازی، پلانگذاری و تطبیق پروژه ها سهیم بوده و از تطبیق پروژه و ارایۀ حد اقل خدمات معیاری بوسیلۀ دولت، نظارت خواهند کرد.

ویب سایت برنامه ملی میثاق شهروندی