تماس با ما

34.470954273113, 69.11838054657

معلومات برای تماس

وزارت احیا و انکشاف دهات
۲۰۲۵۲۰۴۲۵(۰)۹۳+
info@mrrd.gov.af