تعدیل پروژه تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات

content_manager

د خپریدو نېټه

د پای نېټه

 

ریفرینس

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

آدرس: سرک نيله باغ ، دارالامان، كابل، افغانستان

+93202520213

 

1

ارسال به:

 

 

 

  • تمام داوطلبان

 

 

2

سوابق عنوان

 

 

 

1 :  تعدیل  شماره 1 به شرطنامه صادره مورخ ( 04 ثور 1398)

تاریخ تعدیل: 25 ثور 1398

اسم پروژه: تهیه، چاپ و انتقال 13 قلم مواد تبلیغاتی مورد ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی، وزارت احیا و انکشاف دهات

با کود نمبر :   MRRD-400/WEE-RDP-7/WB-20/KBL,BMY,PRN,KPS,PJR,KDR,KHT,PKA,BLH,NGR,HRT/98

 

 

3

تعدیل جدول قیمت و مشخصات تخنیکی برای اجناس

 

جدول قیمت و مشخصات تخنیکی              

 

جدول قیمت اجناس و مشخصات تخنیکی پروژه متذکره ذیلاً تعدیل گردید:

جدول قیمت اجناس و مشخصات تخنیکی که قبلاً به داوطلبان توزیع گردیده ذریعه این تعدیل باطل میگردد، داوطلبان میتواند جدول قیمت اجناس و مشخصات تخنیکی تعدیل شده را از ریاست تدارکات این وزارت که به علامه تعدیل شده نشانی می باشد دریافت نمایند، داوطلبان مکلف است مطابق جدول قیمت اجناس و مشخصات تخنیکی تعدیل شده آفر خویش را ارایه نمایند.

 

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است