نامه فسخ مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 80 متر پل آهنکانکریتی گادری به شمول 620 مترسرک اتصالی آن در قریه غوریشتی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست

Ehsan_admin

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادره و به موجب آن به شما اطلاع داده می شود که مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 80 متر پل آهنکانکریتی گادری به شمول 620 مترسرک اتصالی آن در قریه غوریشتی ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/STHE/KHT/036/C2/001 دلیل شفافیت هرچه بهتر و بیشتر و هدایت کتبی مقام  وزارت فسخ و به اعلان مجدد سپرده می شود.

با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضا مندیم تا نماینده باصلاحیت خویش را رسماً جهت اخذ تضمین آفرخویش به این اداره معرفی نمایید تا در حصه استرداد آن اجراآت مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم. امید واریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

Latest announcements

Mon, Sep 21 2020 9:01 AM
Background image

Contract of Procurement of IT Equipment for PMO awarded to Khwuzun Logistic Services Company

The Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) intends to contract the above mentioned project with Khwuzun Logistic Services Company, License # 42869, therefore, all . . .

Back to announcements