منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۱:۲۳

ولایات

Background image

کارمند خدمات انجنیری بست ۴

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های (۴) شامل سیستم  رتب ومعاش را بخاطر استخدام

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۵۷

ولایات

Background image

مدیر عمومی خدمات انجنیری بست ۴

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ۴ شامل . . .

OpenShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۱:۲۳

ولایات

Background image

کارمند خدمات انجنیری بست ۴

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های (۴) . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۵۷

ولایات

Background image

مدیر عمومی خدمات انجنیری بست ۴

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های ۴ شامل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۰:۴

ولایات

Background image

آمر برنامه ها ریاست های ولایتی بست ۳

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم درنظر دارد تا بست های 3 شامل . . .