اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل آهنکانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد، ولایت کابل به شرکت های مشترک المنافع قلعه بست اڅکزی ساختمانی شرکت و شرکت ساختمانی غضنفری (JV)

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 29 -حوت- 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد پروژه اعمار پل آهنکانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد، ولایت کابل .با کود نمبر MRRD-584/R.PROGRAM-40/MOF-430/KBL/NCB/98 را به شرکت های مشترک المنافع قلعه بست اڅکزی ساختمانی شرکت و شرکت ساختمانی غضنفری (JV) دارای جواز نمبر (D-40-15/D-22785) وزارت محترم صنعت و تجارت به قیمت مجموعی مبلغ 31,458,700.00( سی و یک میلیون و چهار صد و پنجاه و هشت هزار و هفت صد)  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: عقد قرارداد پروژه متذکره مشروط به تعهد کامل وجوه مالی از جانب وزارت محترم مالیه صورت میگیرد .

 

 

آخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۴:۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 45 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.24 کیلومتر سرک جغل فرش اتصالی آن در قریه جان خان، ولسوالی سید آباد، ولایت میدان وردک به شرکت ساختمانی و سرکسازی راهو

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 45 متر پل آهن کانکریت . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۵۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.25 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن در قریه قاشی دراز، ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر به شرکت ساختمانی سرکسازی و تولید مواد ساختمانی سمیع سیر

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور 29 حوت  1398

دینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعما . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ - ۱۳:۵۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد پروژه اعمار پل آهنکانکریتی گادری بطول 54 متر قریه غازی آباد، ولایت کابل به شرکت های مشترک المنافع قلعه بست اڅکزی ساختمانی شرکت و شرکت ساختمانی غضنفری (JV)

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور - 29 -حوت- 1398

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد . . .

بازگشت به اطلاعیه ها