خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 86مه گڼه

AIRD Newsletter - May 2019

پرمختیا اوونیزه - 82مه گنه

د اپریل میاشتی خبرپانی - د کلیو د پراختیا انستیتیوت

پرمختیا اوونیزه - 81مه گنه - د غویی 19مه، د 1398 کال

د کلیو د پراختیا انستیتیوت خبرپاڼه - مارچ - 2019

پرمختیا اوونیزه - 79مه گنه

WEERDP Newsletter - Pashto

پرمختیا اوونیزه - 78مه گنه - د وری 22مه، د 1398 کال

هفته‌نامه پرمختیا - شماره 77 - 15 حمل 1398

خبرنامه ماه مارچ برنامه WEERDP

پرمختیا اوونیزه - 75مه گنه - د کب 22مه، د 1397 کال

د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام اتمه ګڼه خبرپاڼه-کب ۱۳۹۷

پرمختیا اوونیزه - 74مه گنه - د کب 15مه، د 1397 کال

د انستیتیوت د فبروری میاشتی خبرپاڼه - 2019

کلی(۲۷)