خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 134مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 133مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 132مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 131مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 130مه گنه

Ru-WatSP Monthly Newsletter-Pashto - May 2020

پرمختیا اوونیزه - 128مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 126مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 125مه گنه

Ru-WatSP Brief Report of Feb-Pashto

پرمختیا اوونیزه - 123مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 122مه گنه

پرمختیا وونیزه - 121مه گنه

WEERDP Newsletter, Pashto - January 2020

NL January Pashto-2020 - AIRD

Ru-WatSP Monthly Newsletter-January 2020

Pagination