خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 94مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 93مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 92مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 91مه گڼه

د اوبو رسولو ملی پروگرام د جولای میاشتی خبرپانه - 2019

پرمختیا اوونیزه - 90مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 89مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 88مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 87مه گڼه

پرمختیا اوونیزه - 86مه گڼه

AIRD Newsletter - May 2019

پرمختیا اوونیزه - 82مه گنه

د اپریل میاشتی خبرپانی - د کلیو د پراختیا انستیتیوت

پرمختیا اوونیزه - 81مه گنه - د غویی 19مه، د 1398 کال

د کلیو د پراختیا انستیتیوت خبرپاڼه - مارچ - 2019

پرمختیا اوونیزه - 79مه گنه

Pagination