خپرونې

پرمختیا اوونیزه - 126مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 125مه گنه

Ru-WatSP Brief Report of Feb-Pashto

پرمختیا اوونیزه - 123مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 122مه گنه

پرمختیا وونیزه - 121مه گنه

WEERDP Newsletter, Pashto - January 2020

NL January Pashto-2020 - AIRD

Ru-WatSP Monthly Newsletter-January 2020

د وزارت استراتیجیک پلان

پرمختیا اوونیزه - 117مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 116مه گنه

Annual Brief Report-1398 Pashto

پرمختیا اوونیزه - 115مه گنه

پرمختیا اوونیزه - 114مه گنه

WEERDP-Newsletter-Pashto-Dec-2019

Pagination