نشرات

هفته نامه توسعه - شماره 86

هفته نامه توسعه - شماره 85

خبرنامه ماه می انستیتیوت انکشاف دهات - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 84

گزارش ماه ثور برنامه ملی آبرسانی

هفته‌نامه توسعه - شماره 83

هفته‌نامه توسعه - شماره 82

خبرنامه ماه اپریل سال 2019 - انستیتیوت انکشاف دهات افغانستان

هفته‌نامه توسعه - شماره 81 - 19ثور 1398

ویژه‌نامه توسعه - پرمختیا ځانګړي

خبرنامه ماه مارچ انستیتیوت انکشاف دهات - 2019

هفته‌نامه توسعه - شماره 79

WEERDP Newsletter - Dari

هفته‌نامه توسعه - شماره 78 - 22حمل 1398

هفته‌نامه توسعه - شماره 77 - 15 حمل 1398

خبرنامه ماه مارچ برنامه WEERDP

Pagination