قصه یکتن از مستفید شونده گان بسته خورشیدی قریه نونیاز

mrrd_admin
SucessStoryImg

شرح وضعیت:

قریه نونیاز ولسوالی چهار آسیاب در 15 کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب بوده. از خدمات اساسی و بنیادی محروم میباشند. برق یکی از فکتور های اساسی در جهت اطلاع رسانی برای نسل جدید قریه بحساب میرود که تا کنون وجود نداشت قریه نونیاز در قرن بیست و یکم شب ها را با چراغ ها و ارکین های گازی سپری میکردند.

در این اواخر برای باشنده گان قریه نونیاز بسته های مخصوص خورشیدی از طریق برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات به کمک مالی بانک انکشاف آسیایی فراهم گردیده است.

خانم لطیفه یکی از کارمندان برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات به قریه نونیاز رفته و در آنجا با یک خانم از باشنده گان قریه بنام اختر بی بی مصاحبه نموده که متن مصاحبه آن قرار ذیل است.

اختر بی بی: من صاحب 8 طفل استم و شوهرم وفات نموده قبل ازینکه وزارت احیا و انکشاف دهات و بانک انکشاف آسیایی برای ما بسته های خورشیدی را فراهم نماید زنده گی برای ما بسیار مشکل بود, بخاطر روشنی از گاز, تیل و چراغ های معمولی استفاده میکردیم. نه تنها اینکه برای ما غیر اقتصادی تمام میشد بلکه سبب ایجاد امراض چشم و تنفسی نیز میگردید. اطفال از طرف شب به تشناب رفته نمیتوانستند چونکه روشنی نبود و احساس ترس میکردند. از طرف شب مطالعه و اجرای کار خانگی اطفال کاملاً نا ممکن بود از وضعیت کشور و جهان اصلاً اطلاعی نداشتیم. تولیدات را که از بخش مالداری خویش بدست میاوردیم در فصل تابستان غیر قابل استفاده میگردید و جهت حفاظت آن کدام وسیله هم وجود نداشت.

و حال با دریافت بسته های خورشیدی زنده گی ما رونق خاص پیدا نموده از طریق تلویزیون برنامه های صحی, تفریحی و ورزشی را مشاهده میکنیم و آگاهی حاصل نمودیم که در جهان چه میگذرد و ما باید چه بکنیم. در آشپزخانه به ساده گی در یک روشنی کامل کار مینمایم, من و اطفالم زیاد خوشحال استیم.

از وزارت احیا و انکشاف دهات و بانک انکشاف آسیایی بسیار زیاد تشکر که زنده گی تاریک ما را روشن ساخت.

SStoryImg