اعطای قرارداد اعمار 10.48 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی جرم الی قریه سوچ ولایت بدخشان به شرکت های مشترک عذیر مراکش (ساختمانی) و شرکت ساختمانی الفا کابل

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود: وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد، اعمار 10.48 کیلو متر سرک اسفالت و کانکریتی با ساختمان های آبرو آن از مرکز ولسوالی جرم الی قریه سوچ ولایت بدخشانتحت شماره داوطلبی NPA/MRRD/99/W-2807/NCB ، را به شرکت های مشترک عذیر مراکش (ساختمانی) دارنده شماره جواز نمبر  D-33007 و شرکت ساختمانی الفا کابل دارنده شماره جواز D-33097 (JV) و آدرس ارزان قیمت بلاک 7، مرکز کابل، کابل و سرکوتل، خیرخانه، ناحیه 17، مرکز کابل، کابل؛ به قیمت مجموعی 180,890,530 افغانی ( یکصدو هشتاد میلیون هشتصدو نود هزار و پنجصدو سی  افغانی) اعطا نماید.

 اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، معاونیت مسلکی ، ریاست تسهیلات تدارکاتی ، منزل اول ، پشتونستان وات، کابل – افغانستان؛ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: داوطلبان می توانند بر علاوه آدرس فوق، شکایات خویش را طی میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، به ایمیل آدرس:pfd_e_03@npa.gov.af کاپی به: aziz.rodwal@npa.gov.af نیز درج نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۳ - ۱۷:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43,400 لیتر تیل پطرول نوع A-92 مورد ضرورت ریاست آبرسانی و حفظ الصحه روستایی، برنامه انسجام ساحوی و برنامه انرژی پایدار وزارت احیا و انکشاف دهات به شرکت خدمات لوژستیکی سهراب رسولی

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 69,200 لیتر تیل دیزل نوع LO2-62 و 43 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۴/۲۱ - ۲۱:۲۷
Background image

نامه فسخ مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت گادری نوک دری درقریه خواجه هجران، ولسوالی جلگه ولایت بغلان

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادره و به موجب آن به شما اطلاع داده می شود که مراحل تدارکاتی پروژه اعمار 105 متر پل آهن کانکریت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۱۱ - ۱۱:۴۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد تهیه، تدادرک و انتقال 10,076 گبیون بکس مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث با انتقالات آن به 14 ولایت به شرکت خدمات لوژستیکی پیام کوثر

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور -  10 سرطان 1399

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت محترم احیا و انکشاف دهات در نظر دارد تا . . .

بازگشت به اطلاعیه ها