نشرات

پلان استراتیژیک وزارت احیا و انکشاف دهات

هفته نامه توسعه - شماره 117

هفته نامه توسعه - شماره 116

Annual Brief Report-1398 Dari

هفته نامه توسعه - شماره 115

هفته نامه توسعه - شماره 114

WEERDP-Newsletter-Dari-Dec-2019

هفته نامه توسعه - شماره 113

هفته نامه توسعه - شماره 112

انستیتوت انکشاف دهات افغانستان

WEERDP Newsletter November 2019 (Dari)

خبرنامه ماه نومبر برنامه ملی آبرسانی

هفته‌نامه توسعه - شماره 111

خبرنامه ماه عقرب برنامه ملی آبرسانی - 1398

گزارش کاریزها

هفته نامه توسعه - شماره 110

Pagination