دعوت به داوطلبی: ‌تهیه و تدارک پرزه جات وسایط همراه با خدمات ضمنی آن، ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

mrrd-admin

تاریخ نشر

تاریخ ختم

۳ قوس 1399

تاریخ نشر اعلان:

تهیه و تدارک پرزه جات وسایط همراه با خدمات ضمنی آن، ضرورت برنامه انکشاف اقتصاد روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

عنوان پروژه:

MRRD-144/WEE-RDP/WB/G/NCB//KBL/99  

کودنمبر پروژه:

تضمین آفر به شکل پول نقد ویا ضمانت بانکی، غیر مشروط و به مبلغ 150,000 (یکصد پنجاه هزار) افغانی می باشد.

در صورتکیه تضمین بانکی باشد، تضمین آفر در نسخه اصلی تسلیم داده شود، کاپی و سکن آن قابل قبول نیست.

تضمین آفر:

 

جلسه قبل از داوطلبی به تاریخ 12 قوس 1399 ساعت 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد.

 اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات.

جلسه قبل از داوطلبی:

 

تسلیمی آفر ها الی تاریخ 25 قوس 1399 ساعت 10 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت می گیرد، درصورتیکه روز آفرگشایی از طرف دولت رخصت اعلان گردد، در اولین روز رسمی بعدی آفرگشایی صورت خواهد گرفت.

آفر های دیر رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد.

ضرب الاجل برای تسلیمی آفر:

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات، ریاست تدارکات دارالامان وات، سرک نیله باغ، کابل، افغانستان. از ساعت 08:30 صبح الی03:30 بعد از ظهر ذریعه فلش دسک Flash Disk بدست آورده میتوانند.

شماره تماس: 0202520213

وصول شرطنامه و  تسلیمی آفر:

 

1. در صورت هرگونه تغییر در محتوای شرطنامه، منجر به رد آفر میگردد.

2. . از تمام داوطلبان تقاضاً میگردد، مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات فورمه های داوطلبی، (فورمه تسلیمی آفر و فورمه معلومات اهلیت داوطلب) همچنان شرطنامه و تمام اوراق ضمایم آفر خویش را بطور دقیق خانه پری و بعد از مهر و امضاء و به منظوری مصونیت و عدم تغیر در مندرجات آنها با دقت چسب شفاف نموده تسلیم نمایند.

3. خانه پوری فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع مندریج شرطنامه مطابق متحد المال شماره NPA/PPD/C25/1399 مورخ 1399/7/6 اداره تدارکات  ملی توسط داوطلبان آن الزامی می باشد.

شرایط تسلیمی آفر:

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ - ۱۰:۲۷
Background image

دعوت به داوطلبی: پروژه اعمار 5.95 کیلومتر سرک اسفالت وساختمان های آبروآن بشمول 14 متر پلچک باکس مانند آهن کانکریتی در قریه جات چرمگر ، سفید خار وکوتوال ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان.

عنوان پروژه: پروژه اعمار 5.95 کیلومتر سرک اسفالت وساختمان های آبروآن بشمول 14 متر پلچک باکس مانند آهن کانکریتی در قریه جات چرمگر ، سفید خار وکوتوال ولسوالی ترینکوت ولایت ارزگان.

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۹:۴۳
Background image

تعدیل شماره ۳: اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند از سرک عمومی کابل پروان الی سه راهی هوفیان در شهر چهاریکار ولایت پروان

نام پروژه: اعمار 0.877 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن بشمول 18.5 متر پلچک باکس مانند از سرک عمومی کابل پروان الی سه راهی هوفیان در شهر چهاریکار ولایت پروان شماره داوطلبی: RRD . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ - ۱۰:۲۵
Background image

دعوت به داوطلبی: اعمار 5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه جات جغرتان، ترک آباد، شغالیان، کبرزان، کتیزان، ولسوالی انجیل ولایت هرات

تاریخ نشر اعلان: 3 قوس 1399 عنوان پروژه:- اعمار 5 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن در قریه جات جغرتان، ترک آباد، شغالیان، کبرزان، کتیزان، ولسوالی انجیل ولایت هرات

Back to tenders