نجار

Ehsan_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۸:۵۸

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

اعلان كاريابی

مـقـدمـه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی حکومت وحدت ملی است که رسماً به تاریخ 4 میزان 1395 آغاز گردیده است. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی بین الوزارتی است که چندین  وزارت بخاطر تأمین خدمات اساسی برای قریه های روستایی باهم گرد آمده اند. وزارتخانه هایی که خدمات اساسی راارایۀ مینمایند، شامل وزارت احیا وانکشاف دهات، وزارت معارف، وزارت صحت عامه و وزارت زراعت آبیاری ومالداری تحت نظارت وزارت مالیه میباشند. وزارت احیا وانکشاف دهات نقش کلیدی را به عهده دارد و همچنان مسؤولیت انکشاف زیربناها و تقویت شوراهای انکشافی قریه ها و کلستر شوراهای انکشافی قریه را به دوش خواهند داشت. شوراهای انکشافی قریه ها بوسیلۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارگانهای محلی حکومت بخاطر بهبود ارتباطات و همکاری قریه به سطح ولایت، ولسوالی، مردم و همچنان افزایش حضور و جوابگویی حکومت، ارتباط داده خواهند شد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک اساس مهم درزمینۀ اصلاحات حکومت است که در تعدادی ازساحات اولویت یافته،همکاری مینماید، ازجمله:  اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان، ایجاد حکومتداری بهتر، اصلاح برنامه ریزی و مدیریت انکشافی و انکشاف مشارکت میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی درنظردارد تا ارایۀ خدمات را با تأمین حداقل خدمات معیاری بهبود دهد؛ پاسخ بیشتر را از سوی حکومت برای مردم فراهم سازد و سطح رضایت مردم را در حصۀ خدمات ، افزایش دهد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر ارایۀ خدمات اساسی ذیل به سطح کشور در طول بیش از 10 سال تعهد مینماید:

  • خدمات اساسی صحی
  • خدمات اساسی تعلیم وتربیۀ
  • دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه
  • دسترسی به تکنالوژی پیشرفتۀ زراعتی و ارایۀ خدمات ترویج
  • ارتباط روستا ها با سرکهای درجه سوم
  • انرژی روستایی قابل تجدید

نام پست

نجار

نمبر پست اعلان شده

/HRMD/CCNPP/MRRD۳۳۲

تعداد پست

1

محل وظیفه

کابل دفتر مرکزی

معاش      

نظر به تناسب معاشات NTA

تاریخ اعلان پست

۲۰۱۹/۱۲/۰۲

تاریخ ختم اعلان

۲۰۱۹/۱۲/۰۸

اسناد مربوطه

فایل کامل بست - پی دی اف

Related VacanciesShow all

Back to vacancies