نامه فسخ مراحل تدارکاتی پروژه‌ی اعمارپل 42 متره آهن کانکریتی قریه دانگپور ولسوالی ناری ولایت کنر

mrrd_admin

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده میشود که مراحل تدارکاتی پروژه اعمارپل 42 متره آهن کانکریتی قریه دانگپور ولسوالی ناری ولایت کنر با کود نمبر MRRD-161/R.PROGRAM/MOF/W/NCB/KNR/99، به دلیل موجودیت مشکل در اسناد تخنیکی،که در جریان پروسه ارزیابی به وجود آمده بود و هدایت مقام محترم وزارت که چینن صراحت دارد" به اساس هدایت مقام محترم وزارت قرار است که پروژه فوق با شورا های انکشافی قریه عقد قرار داد گردد"فسخ گردیده است با ذکر مراتب فوق، از شما تقاضامندیم تا نماینده با صلاحیت خویشرا رسماً جهت اخذ تضمین آفر خویش به این اداره معرفی نمایید تا درحصه استرداد آن اجراات مقتضی صورت گرفته بتواند.

در اخیر از اشتراک وسهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی مینماییم، امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

آخرین اطلاعیه ها

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ - ۱۴:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار72 متر پل آهنکانکریت گادری در قریه دهن ورخان ولسوالی ناوه میش ولایت هلمند) با کود نمبر RRD/MOF/NRAP/SOUTH/HLD/017/C2/002

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۸:۴۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار 8.76 کیلو متر سرک کانکریتی بشمول ساختمان های آبرو آن در قریه مهمند ، ولسوالی دامان ولایت کندهار  با کود نمبر : RRD/MOF/NRAP/SOUTH/KDR/047/C2/001

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۳۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

پروژه اعمار پل موتر رو آهنکانکریتی به طول 39 متر در قریه کره تاز مرکز ولایت کاپیسا با کود MRRD-36/R.PROGRAM-11/MOF-36/KAP/W/NCB/99

بازگشت به اطلاعیه ها