محافظ

content_manager
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۱:۲۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

کابل

اعلان كاريابی

مـقـدمـه:

برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی حکومت وحدت ملی است که رسماً به تاریخ 4 میزان 1395 آغاز گردیده است. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک برنامۀ ملی بین الوزارتی است که چندین  وزارت بخاطر تأمین خدمات اساسی برای قریه های روستایی باهم گرد آمده اند. وزارتخانه هایی که خدمات اساسی راارایۀ مینمایند، شامل وزارت احیا وانکشاف دهات، وزارت معارف، وزارت صحت عامه و وزارت زراعت آبیاری ومالداری تحت نظارت وزارت مالیه میباشند. وزارت احیا وانکشاف دهات نقش کلیدی را به عهده دارد و همچنان مسؤولیت انکشاف زیربناها و تقویت شوراهای انکشافی قریه ها و کلستر شوراهای انکشافی قریه را به دوش خواهند داشت. شوراهای انکشافی قریه ها بوسیلۀ برنامۀ ملی میثاق شهروندی با ارگانهای محلی حکومت بخاطر بهبود ارتباطات و همکاری قریه به سطح ولایت، ولسوالی، مردم و همچنان افزایش حضور و جوابگویی حکومت، ارتباط داده خواهند شد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی یک اساس مهم درزمینۀ اصلاحات حکومت است که در تعدادی ازساحات اولویت یافته،همکاری مینماید، ازجمله:  اطمینان از حقوق انکشافی شهروندان، ایجاد حکومتداری بهتر، اصلاح برنامه ریزی و مدیریت انکشافی و انکشاف مشارکت میباشد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی درنظردارد تا ارایۀ خدمات را با تأمین حداقل خدمات معیاری بهبود دهد؛ پاسخ بیشتر را از سوی حکومت برای مردم فراهم سازد و سطح رضایت مردم را در حصۀ خدمات ، افزایش دهد. برنامۀ ملی میثاق شهروندی بخاطر ارایۀ خدمات اساسی ذیل به سطح کشور در طول بیش از 10 سال تعهد مینماید:

 • خدمات اساسی صحی
 • خدمات اساسی تعلیم وتربیۀ
 • دسترسی به آب آشامیدنی و حفظ الصحه
 • دسترسی به تکنالوژی پیشرفتۀ زراعتی و ارایۀ خدمات ترویج
 • ارتباط روستا ها با سرکهای درجه سوم
 • انرژی روستایی قابل تجدید

نام پست

محافظ

نمبر پست اعلان شده

277/HRMD/CCNPP/MRRD

تعداد پست

1

محل وظیفه

کابل دفتر مرکزی

معاش      

نظر به تناسب معاشات NTA

تاریخ اعلان پست

11/06/2019

تاریخ ختم اعلان

17/06/2019

 

خلص وظیفه:

 مسئول انجام وظلیف عادی و نگهداری اموال مربوط به ملی میثاق شهروندی ملی در محل وظیفه و همکاری با کارمندان .

 

مسئولیت های کلیدی :

 1. جا بجای نمودن اثاثیه ودیگر ابزار کاری در شعبه پلان شده
 2. انتقال اجناس برنامه در دیپو مرکزی و پلچرخی
 3. آکاهی داشتن از لایحه وظایف خویش
 4. صفا و تمیز نمودن دور تعمیر الف و ب برنامه میثاق شهروندی
 5. انتقال و توزیع گاز برای دفاتر ها و آشبزخانه تعمیر الف و ب
 6. توزیع آب معدنی برای تمام دفاتر برنامه
 7. انتقال زباله و اجناس غیر قابل استفاده به خارج از دفتر
 8. انتقال میز ، چوکی و دیگر ابزار کاری برای کارمندان
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر در رابطه به وظیفه که برایش سپرده میشود
 10. داشتن احترام به قوانین و مقررات دفتر
 11. اطاعت و احترام به آمرین و داشتن صداقت و تعهد
 12. اجرای هر گونه وظایف کاری دیگری که توسط آمر مربوطه سپرده می شود

دانش و مهارت های لازم :

 • توانایی گزارش دهی را داشته باشد.
 • توانایی داشته باشد تا بداند که چگونه هدایات  شفاهی ساده را رعایت نماید .
 • توانایی آنرا داشته باشد تا با دیگران خوب برخورد نماید .
 • از نظرظاهری همواره پاک باشد.

سطح تحصیلی : بیک معیار مطلوب باشد .

تجربه: داشتن تجربه در امور مشابه ترجیح داده می شود .

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

متقاضیان میتوانند خلص سوانح شانرا همراه با نامۀ درخواستی (که چرا دراین بست میخواهند درخواستی بدهند و چطور با شرایط این بست برابر هستند) قبل از ختم تاریخ اعلان این بست ارسال کنند.

تنها کسانیکه فورمه شان مطابق به مشخصات تذکر رفته باشد لست شده و برای مصاحبه تماس گرفته خواهد شد.

برنامه اولویت ملی میثاق شهروندی استخدام کننده است که برای تمامی کاندید ها فرصت کاری مساویانه قایل بوده و بدون در نظر داشت نژاد ، مذهب ، عقیده ، سن ، جنس، وزن ، قد، حالت مدنی ، معلولیت برای کسی که کار بتواند ، ملیت ، شهری بودن ، و خصوصیات که توسط قانون ممانعت نشده باشد فرصت مساویانه می دهد .

 

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies