اعمار 5.5 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن در قریه حاجی امان ، مرکز ولایت نیمروز

content_manager

تاریخ نشر

تاریخ ختم

دعوت به داوطلبی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیاء وانکشاف دهات

ریاست تدارکات

تاریخ: 17 سرطان 1398

عنوان پروژه: پروژه اعمار 5.5 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن در قریه حاجی امان ، مرکز ولایت نیمروز

شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/SOUTH/NRZ/024/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: پروژه اعمار 5.5 کیلومتر سرک اسفالت و ساختمانهای آبرو آن در قریه حاجی امان ، مرکز ولایت نیمروز اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطآبق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقآبل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی  8اسد 1398 ساعت  10:00 قبل از ظهر ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 قبل از ظهر بتاریخ  8 اسد 1398 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 8 اسد 1398 ساعت 00:10   قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  ) 1,100,000یک ملیون و یک صد هزار( افغانی به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطآبق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود.

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كآبل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454

  1. شرایط اهلیت شامل

الف:  حد اقل لازم حجم معاملات امور ساختمانی اجرا شده توسط داوطلب در دو سال از  پنج سال اخیر: مبلغ  54ملیون افغانی می باشد.

ب: حد اقل لازم تجربه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادل در خلال (10) سال اخیر: تطبیق یک قرارداد مشابه که قیمت آن حد اقل (36 ملیون  ) افغانی و یا دو قرارداد مشابه که مجموع قیمت آن حد اقل (51 ملیون ) افغانی باشد.

د: تجهیزات ضروری که توسط داوطلب برنده برای قرارداد تهیه میشوند:

Capacity

NO

Machinery

S/N

5 cum

8

Damp truck

1

1 cum Bucket capacity

2

Pay loader

2

10 ton

2

Vibratory roller

3

0.7-1.0 cum Bucket Capicity

2

Excavator

4

90 cum/hr

1

Grader

5

GRW 18

02

Pneumatic roller

6

 

1

Asphalt paver

7

6000 lits

2

Water Browser

8

2-4 inch delivery pipe

2

Water pump

9

2 bag cement in each batch

1

Concrete mixer

10

 

1

Concrete vibrator

11

ج: کارمندان کلیدی:

افراد کلیدی پروژه

تجربه کاری

تحصیلات

تعداد

موقف

S/NO

تجربه مشابه

تجربه عمومی

رشته

درجه

5

10

سیول / سرکسازی

لیسانس

1

مدییر عمومی پروژه

1

2

5

سیول / سرکسازی

لیسانس

1

انجنیر ساحوی سرک

2

2

5

سیول / سرکسازی

لیسانس

1

انجنیر کنترول کیفیت کار

3

2

5

جیودیزی

لیسانس

1

سروی انجنیر

4

1

3

جیودیزی

لیسانس

1

معاون سروی انجنیر

5

 

5

تعداد مجموعی

 ه: حد اقل مبلغ دارای هایی نقدی ویا تسهیلات اعتباری (کریدت) تعهدات قراردادی داوطلب برنده

مبلغ10.5 ملیون افغانی میباشد.

هر گاه صورت حسآب بانکی که منحيث سرمايه نقدی شرکت ارايه میشود باید بیلانس کافی را مطآبق شرطنامه داشته باشد. تاريخ صدورصورت حسآب بانکی باید دریکی از روز ها درخلال تاريخ اعلان دعوت به داوطلبی الی تاريخ آفر گشائی باشد.

داوطلبان مکلف اند که فورمه معیاری خط اعتباری (LOC) را با توجه به متحد المال شماره NPA/PPD/No.12/1395 مورخ 6/8/1395 اداره محترم تدارکات ملی و متحد المال شماره148/4249 مورخ 28/7/1395 اداره محترم د افغانستان بانک به این اداره ارایه نمایند در غیر آن ارایه اسناد دیگر منحیث داریی نقدی قآبل قبول نمی باشد. تسهیلات   اعتباری مشروط به هيچ صورت قآبل قبول نیست. 

یک حد ترجیح تدارکات از منآبع داخلی برای شرکت های انفرادی و شرکت های مشترک مطآبق به قانون و طرزالعمل تدارکات قآبل اجراء میباشد.

  1. از داوطلبان دعوت به عمل میآید تا در جلسه قبل از داوطلبی که به تاریخ 25 سرطان 1398 ساعت 00: 10 قبل از ظهر به آدرس ذیل دایر میگردد شرکت نمایند:

توجه: اتاق جلسات ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات

شهروکودنمبر: ولایت کآبل  

کشور: افغانستان

شماره مبایل/تیلفون : 202520454 (93+)

  1. بازدید از ساحه با هماهنگی دفتر زون ساحوی کندهار برنامه ملی راه سازی روستائی ، بعد از جلسه قبل از داوطلبی صورت می گیرد.

نوت: از داوطلبان تقاضا میگردد تا فورمه های تثبیت اهلیت را بطور دقیق خانه پری مهر، امضا و اشکاستیپ نمایند وهمچنان  تمام شرطنامه و اوراق ضمایم آفر خویش را مهر و امضأ نمایند.

 

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۳۰ - ۱۴:۲۱
Background image

اعمار 9.79 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمانهای آبروآن از قریه قطرغی(قدرزی) الی مرکز ولسوالی حصارشاهی ولایت ننگرهار

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 9.79 کیلو متر سرک اسفالت و ساختمانهای آبروآن از قریه قطرغی(قدرزی) الی مرکز . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۳۰ - ۱۴:۱۸
Background image

اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.25 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو آن در قریه قاشی دراز، ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر

ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 20 متر پل آهن کانکریت گادری بشمول 1.25 کیلو متر سرک جغل فرش و ساختمانهای آبرو . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۱۳:۲۶
Background image

اعمار5.8 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از دو راهی خواجه چاشت الی مدرسه الله گل مجاهد ، که در ولسوالی ده سبز ولایت کابل

اداره تدارکات ملی به نماینده گی از وزارت احیا وانکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار5.8 کیلومتر سرک اسفالت با ساختمان های آبرو آن از دو راهی . . .

Back to tenders