اعلان ۴۴ بست خدمات ملکی، بست های (3 ، 4) و(7،8) مرکزی وزارت احیاوانکشاف

sangin_admin
شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۴ - ۸:۵۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

Location

Kabul

وزارت احیاوانکشاف دهات در تفاهم با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی به منظور سپردن کاربه اهل آن وتحقق اهداف  عالی دولت درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم   بست های(3 ، 4 ) و(7،8) شامل سیستم  رتب ومعاش را بخاطر استخدام کارکنان شایسته وکارفهم درپروسه رقابت آزاد قرار دهد .شما میتوانید بست های اعلان شده را از لینک ذیل به دست آورید.

 1.  جدول بست های (۳،۴)

 2. جدول بست های (۷،۸)

اشخاص واجد شرایط  برای بست های (3 و4)می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را ازتاریخ      ۱۳۹۸/۱/۲۴    الی     ۱۳۹۸/۲/۳    ساعت 9:00 قبل از ظهر الی 3:00 بعد از ظهر از دفتر پذیرش روابط عامه   وزارت احیا وانکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ  اخذ و بعد از خانه پری (با ضم اسناد مکمل ) دوباره تسلیم دهند. وهمچنان سافت فورمه درخواستی و لوایح وظایف را ازویب  سایت های (https://mrrd.gov.af/dr/vacancies ،https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs/ ،و یا از سایت www.acbar.org )   اخذ و با ضم اسناد مکمل به طور سافت به ایمیل آدرس                ( Recruitment.hr@mrrd.gov.af ) بفرستند .  

 1. فورم درخواستی - داونلود

لایحه وظایف بست های اعلان شده :

 1. آمر احصاییه وگزارش دهی 

 2. آمر انکشاف دیتابیس 

 3. آمر تدارکات ساختمانی 

 4. آمر تفتیش (عملیاتی )

 5. آمر سوانح وارزیابی اجراات وظیفوی ریاست منابع بشری

 6. آمر سیستم معلومات جغرافیوی

 7. آمریت ارتباط خارجه

 8. انجنیر برآور ریاست خدمات انجنیری

 9. انجنیر حفظ و مراقبت سرک و پل ریاست راه سازی روستایی

 10. انجنیر دیزاین آبرسانی تعمیرات ریاست خدمات انجنیری

 11. انجنیر دیزاین برق تعمیرات ریاست خدمات انجنیری

 12. انجنیر دیزاین پل ریاست خدمات انجنیری

 13. انجنیر دیزاین تعمیرات ریاست خدمات انجنیری

 14. انجنیر دیزاین تهویه و تسخین تعمیرات ریاست خدمات انجنیری

 15. انجنیر دیزاین سرک ریاست خدمات انجنیری

 16. انجنیر قیمت گذاری ریاست راه سازی روستائی

 17. انجنیر نرم افزار

 18. انجنیری سروی تخنیکی پروژه ها ریاست خدمات انجنیری

 19. داکتر نسائی ولادی ریاست اداری (خدمات)

 20. عضو مسلکی تدارکات اجناس 

 21. عضو مسلکی تدارکات خدمات مشورتی

 22. کارشناس انکشاف دیتابیس 

 23. کارشناس تحلیل دیتابیس

 24. کارشناس تنظیم دیتابیس

 25. کارشناس سیستم معلومات جغرافیوی

 26. کمپریسور کار ریاست آبرسانی و آبیاری روستایی

 27. مدیرعمومی بودجه برنامه صنایع روستائی

 28. مدیرعمومی تادیات

 29. مدیرعمومی تحلیل و توحید گزارشات ریاست تفتیش داخلی

 30. مفتش تیم اول

 31. مفتش تیم دوم 

 32. مهندس ریاست خدمات انجنیری

لایحه وظایف بست های ۷ و ۸ اجیر:

 1. باشی دریوران،میخانیک،نجار،جنراتورکار،موترشوی،چایدار باشی،ریاست اداری (خدمات)

Related VacanciesShow all

Back to vacancies