دعوت به داوطلبی: ۷۳ پروژه‌ی برق سولری و شبکه های آب در نیمروز

mrrd-admin

Publish Date

Closing Date

شوراهای انکشافی برنامه ملی میثاق شهروندی ولایت نیمروز در ولسوالی های  چهاربرجک – کنگ – چخانسور برای تعداد  (73)   پروژه های برق سولری و شبکه های آب شوراهای ولسوالی چهاربرجک تدارکات نموده و به داوطلبی میسپارد.

تعداد پروژه ها به تفکیک هر ولسواالی:

  • چهاربرجک:  تعداد  ( 38 ) پروژه برق سولری و تعداد  ( 2 ) پروژه شبکه آبرسانی
  • چخانسور:  تعداد  ( 17 ) پروژه برق سولری
  • کنگ:  تعداد  ( 14 ) پروژه برق سولری و  تعداد  ( 2 ) پروژه شبکه آبرسانی.

برای تطبیق پروژه های برق سولری به شیشه سولر ها – باطری ها – انورترها و غیره تجهیزات تخنیکی مربوط به آن نیاز است و در پروژه های شبکه آب به شیشه سولر ها – واترپمپ ها – انورتر ها و سایر ملزومات آن نیاز است.

این پروسه تدارکاتی را شوراهای انکشافی مربوطه به اعلان میسپارد .  آن تعداد شرکت های که واجد شرایط کار برای پروژه های برق سولری و شبکه های آب میباشند سر از تاریخ این اعلان:    

مورخ: از تاریخ  11 / 27 /  1399 الی تاریخ 12 / 10 / 1399  بمدت دو هفته فرصت دارند تا در پروسه داوطلبی اشتراک نمایند و مطابق اصول تدارکاتی به وقت و زمان معین در این رقابت آزاد اشتراک ورزند.

زمان آفرگشای ها به ترتیب ولسوالی:

ولسوالی چخانسور:    مورخ 12 / 10 / 1399 راس ساعت 10 صبح.

ولسوالی کنگ:    مورخ 12 / 11  / 1399 راس ساعت 10 صبح.

ولسوالی چهاربرجک:    مورخ 12 / 12 / 1399 راس ساعت 10 صبح .

مکان :  دفتر واحد اداری ولایتی برنامه ملی میثاق شهروندی ولایت نیمروز شهر زرنج. کمپلکس اداری ریاست احیا و انکشاف دهات

  1. داوطلبان باید در جریان سه سال گذشته مشابه به پروژه های برق سولری و شبکه آبرسانی اعلان شده را تطبیق کرده باشد.
  2. داوطلبان باید جواز شرکت ، Authorization Letter  برای سولرها ، انورترها، بطری ها و واترپمپ از کمپنی مربوطه  و Dealership  داشته باشد.

علاقه مندان برای اشتراک در این پروسه میتواند آفرهای مربوطه هر شورا را از نزد شوراهای انکشافی که در جدول ذیل اسم های شان درج است دریافت نموده و مطابق زمان و مکان ذکر شده در آفرگشایی اشتراک نمایند.

آنعده متقاضیانی که میخواهند از طریق مجرا های ایمیل آفر دریافت نمایند با نمبر های تماس ذیل و ایمیل های آدرس های ذکر شده در ذیل در تماس شده و درخواست دریافت آفر نموده و آفار ها را بدست بیاورند.

نمبر تماس:   0728752060   /   0782859226   /   0795776030

ایمیل آدرس:    nimroz@ccnpp.org / nimroz-engineer@ccnpp.org   

 

لیست شوراهای انکشافی و نوعیت پروژه ها:

ملاحظات

نوعیت پروٰژه

کود شورا

نام شورا

ولسوالی

ولایت

شماره

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0002

ملا حلیم

چهار برجک

نیمروز

1

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0003

تیر کو

چهار برجک

نیمروز

2

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0004

میر آباد

چهار برجک

نیمروز

3

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0005

زرزوال

چهار برجک

نیمروز

4

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0007

مفرزه عبدالغنی

چهار برجک

نیمروز

5

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0008

کرودی

چهار برجک

نیمروز

6

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0009

قوه کار

چهار برجک

نیمروز

7

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0014

تلپده

چهار برجک

نیمروز

8

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0023

مهاجرآباد

چهار برجک

نیمروز

9

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0024

اسلام آباد

چهار برجک

نیمروز

10

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0025

مورینکی حاجی عیدو

چهار برجک

نیمروز

11

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0026

مورینکی  ملاخدارحم

چهار برجک

نیمروز

12

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0027

ابخوری امان الله

چهار برجک

نیمروز

13

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0028

منایی

چهار برجک

نیمروز

14

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0029

ګوره

چهار برجک

نیمروز

15

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0030

لولنگی

چهار برجک

نیمروز

16

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0031

توت

چهار برجک

نیمروز

17

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0033

اشکنک حاجی جمعه خان

چهار برجک

نیمروز

18

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0034

خجوسهراب

چهار برجک

نیمروز

19

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0035

خجوپدګی

چهار برجک

نیمروز

20

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0036

داد خدا

چهار برجک

نیمروز

21

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0037

علم خان

چهار برجک

نیمروز

22

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0038

لوف سلیمان

چهار برجک

نیمروز

23

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0039

حاجی خداداد

چهار برجک

نیمروز

24

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0040

احمد خان

چهار برجک

نیمروز

25

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0041

حاجی عبدالرحیم

چهار برجک

نیمروز

26

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0042

پوست گاو

چهار برجک

نیمروز

27

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0043

مورینکی رودبار

چهار برجک

نیمروز

28

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0044

حاجی امیر

چهار برجک

نیمروز

29

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0045

بندوکوک

چهار برجک

نیمروز

30

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0046

ګوند کچ

چهار برجک

نیمروز

31

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0047

جهان بیک

چهار برجک

نیمروز

32

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0048

چهل میریز

چهار برجک

نیمروز

33

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0049

برینګ ابراهیم

چهار برجک

نیمروز

34

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0050

شمس الدین

چهار برجک

نیمروز

35

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0051

امیرمحمد

چهار برجک

نیمروز

36

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0052

جمعه خان و بدل خان

چهار برجک

نیمروز

37

 

شبکه برق سولری

22-2203-M0054

محمدغوث

چهار برجک

نیمروز

38

 

شبکه آبرسانی

22-2203-M0034

خجو سهراب

چهار برجک

نیمروز

39

 

شبکه آبرسانی

22-2203-M0032

اشکنک احمد خان

چهار برجک

نیمروز

40

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0001

جمعه خان

چخانسور

نیمروز

41

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0002

شاه قیس

چخانسور

نیمروز

42

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0005

ملا امیر مککی

چخانسور

نیمروز

43

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0006

میرزا حسین

چخانسور

نیمروز

44

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0011

کوله ډاکی

چخانسور

نیمروز

45

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0013

کلوخی سیاه خان وعیدوخان

چخانسور

نیمروز

46

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0022

نجیب الله

چخانسور

نیمروز

47

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0024

علی آباد

چخانسور

نیمروز

48

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0027

تپه حلیله

چخانسور

نیمروز

49

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0029

خواجه سرجو

چخانسور

نیمروز

50

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0033

قلعچه

چخانسور

نیمروز

51

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0035

میرعالم تاجک

چخانسور

نیمروز

52

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0044

شنډ معصوم خان

چخانسور

نیمروز

53

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0045

سرک ملاعبدالله

چخانسور

نیمروز

54

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0047

حاجی صاحب خان

چخانسور

نیمروز

55

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0051

زرزاوال

چخانسور

نیمروز

56

 

شبکه برق سولری

22-2204-M0062

عبدالغفار

چخانسور

نیمروز

57

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0016

غلام نبی

کنګ

نیمروز

58

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0017

باغ وش

کنګ

نیمروز

59

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0018

ولی داد

کنګ

نیمروز

60

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0019

دشت ذوالفقار

کنګ

نیمروز

61

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0020

دشت میرزا افضل

کنګ

نیمروز

62

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0023

ده بلوچ

کنګ

نیمروز

63

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0026

لنگر

کنګ

نیمروز

64

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0039

حلیم ناروی

کنګ

نیمروز

65

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0004

کیرته

کنګ

نیمروز

66

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0045

ملک محمد گل خان

کنګ

نیمروز

67

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0046

محسن شعبان

کنګ

نیمروز

68

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0052

زیرکی

کنګ

نیمروز

69

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0068

دگروال عبدالرحیم

کنګ

نیمروز

70

 

شبکه برق سولری

22-2202-M0069

ریگ محی الدین

کنګ

نیمروز

71

 

شبکه آبرسانی

22-2202-M0046

محسن شعبان

کنګ

نیمروز

72

 

شبکه آبرسانی

22-2202-M0034

حاجی عبدالباقی

کنګ

نیمروز

73

 

More tenders

Mon, Mar 01 2021 11:56 AM
Background image

Invitation for (RFQ):

 

Publish Date: 28, February, 2021

Islamic Republic of Afghanistan

Procurement Directorate, Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD)

Project ID: P164443

Procuremen . . .

Thu, Feb 18 2021 11:16 AM
Background image

Request for Bids: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project

Country: Afghanistan Name of Project: Citizens’ Charter Afghanistan Project Contract Title: Procurement of IT Equipment (Laptop and Printer) for MCCG Project Loan No./Credit No./ Grant . . .

Back to tenders