سهم گیری شکریه در مبارزه با ویروس کرونا؛ کرونا را شکست می دهیم!

mrrd-admin
سهم گیری شکریه در مبارزه با ویروس کرونا؛ کرونا را شکست می دهیم!

خانم شکریه ۲۴ ساله معاون شورای انکشافی قریه نکرآباد شهر شبرغان ولایت جوزجان بعد از اشتراک در یکی از کمپاین های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا که از سوی برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در قریه آنها برگزار شده بود، از تهدید های جدی این ویروس به گونه کامل آگاه شده و نیز راه‌های مبارزه با آن را آموخته است. کمپاین مذکور به خانم شکریه انگیزه داد تا با دوختن ماسک به باشنده‌های قریه خود در مبارزه با ویروس کرونا کمک کند – به ویژه به فامیل‌هایی که به دلیل فقر توان خرید ماسک را ندارند.

کارمندان ما قریه به قریه رفته و در مورد وقایه و جلوگیری از بیماری کرونا به روستاییان آگاهی می دهند. خانم شکریه می گوید که پس از اشتراک در این کمپاین، وی به فکر کمک به مردمان نادار در قریه نکرآباد افتاد و تصمیم گرفت تا با دوختن ماسک و توزیع رایگان آن آغاز کند. اکنون وی روزانه ۶۰ ماسک می‌دوزد و تا کنون ۱۰۰۰ ماسک را به اهالی قریه توزیع کرده است.

او می‌گوید: "ما فهمیدیم که خطر ویروس کرونا بسیار جدی است و یکی از راه های مقابله با آن، استفاده از ماسک است. بسیاری از باشنده‌های قریه ما توانایی خرید ماسک را ندارند و همچنان در بازار ماسک کم پیدا شده است. به همین خاطر تصمیم گرفتم تا مردم قریه خود را کمک کنم و با همکاری چهار شاگردم به دوختن ماسک شروع کردم."

خانم شکریه همچنان تصمیم دارد که دوختن ماسک را برای خانم‌های قریه خود و قریه‌ های همجوار آموزش دهد تا همه مردم محل به ماسک دسترسی پیدا کنند و از شیوع بیماری کرونا جلوگیری شود.

خانم شکریه یکی از اعضای بسیار فعال شورای انکشافی قریه نکرآباد است که در آن ۳۰ تن به شمول ۱۵ خانم عضویت دارند. برگزاری کمپاین‌های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی در سراسر افغانستان تاکنون نتایج مثبت در قبال داشته است و فعالیت شورای انکشافی نکرآباد شهر شبرغان ولایت جوزجان یک نمونۀ از این دست آوردها است.