تماس با روسای برنامه‌ها، مشاورین مقام و روسای ولایتی برنامه‌های وزارت