اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد اعمار 2.02 کیلومتر سرک کانکریتی بشمول 30 متر(15متر،15متر) پل آهن کانکریت گادری در قریه خورستان، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده و شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی راشد سلطانی

Ehsan_admin

اطلاعیه تصمیم اعطا قرارداد

تاریخ صدور:  7 ثور 1399
 بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت احیاء و انکشاف دهات در نظر دارد قرارداد اعمار 2.02 کیلومتر سرک کانکریتی بشمول 30 متر(15متر،15متر) پل آهن کانکریت گادری در قریه خورستان، ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا داراي کود نمبر:  RRD/MOF/NRAP/KBL/KAP/075/C2/001 را به شرکت ساختمانی کاپیسا کوهنه ده و شرکت ساختمانی ، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی راشد سلطانی (JV)   دارنده جواز نمبرهای: D-27071 و  D-4136به قیمت مجموعی مبلغ  60,309,925.00 (شصت میلیون و سه صد و نه هزار و نه صد و بیست و پنج) افغاني اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات واقع دارالامان ، سرک نیله باغ ، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد نخواهد شد.

یادداشت: به نسبت محدودیت رفت و آمد (قرنطین) داوطلبان معترض می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ایمیل آدرس های : saboor.rustami@mrrd.gov.af  و naeemullah.nasiri@mrrd.gov.af  rahim.hashimi@mrrd.gov.af,

 کاپی به: Fahim.ahmadi@mrrd.gov.af و awaz.sakha@mrrd.gov.af  نیز ارسال نمایند.

 

Latest announcements

Back to announcements