ریاست ها

ریاست محترم اداری و خدمات

 •  عرضه خدمات به سطح وزارت در بخش های تکنالوژی معلوماتی، ترانسپورت ، حفظ و مراقبت ، تعمیرات ، ایجاد ساحات سبز و محیط زیست سالم و مراقبت آن در داخل محوطه وزارت ، حفاظت و نگهداری از اموال منقول و غیر منقول ، ارایه خدمات صحی برای کارکنان وزارت و امور امنتی از جمله فعالیت های عمده و مختصر این ریاست است.

 

ریاست محترم انستینوت انکشاف دهات 

 • موثر ساختن عرضه خدمت وزارت احیا و انکشاف دهات و سکتور های مربوط از طریق تطبیق سروی و تحقیق ، تکثیر معلومات، ترویج تکنالوژی های روستائی و ارتقای ظرفیت کارمندان شوراهای انکشافی سایر مستفید شوندگان که داری پنج ساحه استراتیژیک میباشد.
 1. تحقیقات و سروی
 2. آموزش های مسلکی
 3. پارک تکنالوژی
 4. بورسیه ها
 5. تکثیر معلومات

 

ریاست محترم منابع بشری

 • تامین نیروی انسانی شایسته و لایق از طریق رقابت آزاد
 • رشد ، پرورش و ارتقای ظرفیت کاری کارکنان
 • بازنگری ساختار تشکیلاتی و عیار ساختن آن به نیاز های اداره
 • تأمین رفاه ف صحت و مصؤنیت کارکنان
 • تنظیم تمام امور ذاتی کارکنان وزارت

 

 

ریاست محترم تفتیش داخلی

 • بررسی اجراات مالی، اداری و سایر فعالیت ها و عملکرد های مراجع تحت اثر وزارت، به منظور اطمینان از چگونگی رعایت تطبیق قوانین ، مقررات ، فرامین، پالیسی های نافذه کشور، مدیریت خطرات و ارزیابی سیستم های کنترول داخلی، تحفظ دارائی ها و سایر منابع مادی اداری با در نظر داشت اصل اقتصادیت و مؤثریت به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی.

 

برنامه انرژی پایدار

برنامه انرژی پایدار قابل تجربه را برای دهات افغانستان که از لحاظ آموزش و پرورش ، میزان فقر و دسترسی به زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل میباشد ، آماده سازد. اهداف اصلی برنامه انرژی پایدار توسعه اقتصادی روستاها، ارایه خدمات انرژی ، حفاظت از محیط زیست ، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی برای جوامع روستائی در افغانستان میباشد . قابل ذکر است که این برنامه در چهار حوزه ذیل فعالیت مینماید.

 1. افزایش دسترسی به خدمتات انرژی روستائی
 2. توسعه پالیسی های مربوط از روش های  انرژی روستائی
 3. استفاده از روش های مبتکرانه به اجرای پروژه های انرژی روستائی
 4. توسعه ظرفیت جوامع روستائی و مؤسسات مرتبط.

 

 

 

Organization Structure(pdf)