د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکولSDF د لخوا

د خپرېدو نېټه: Mar 18, 2017

د پاى نېټه: Apr 08, 2017

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

د ليواله خلکو د نظرياتو/ څرګندونو د اظهار لپاره غوښتنليک/ (REoI)

د مشاورتي نماينده ګۍ خدمات: د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکول

هيواد:     د افغانستان اسلامي جمهوريت.

پروژه:    د افغانستان د کليوالي صنعتونو دپرمختيا ملي پروګرام.

د نماينده خدمات: د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکول

ميتود: د لګښت او معيار په ټاکنې سره  (Quality and Cost Based Selection-QCBS)

مراجع/ مأخذ نمبر:  MRRD/AREDP /SDF/KDR-NGR/CLTC/2017/001

د مرستې سرچينه د سارک هيوادونو پرمختيايې فنډ(SDF)

د صدور نيټه: 18th March, 2017

 د بنديدو نيټه: 8th April, 2017

پروژه: د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکول د SDF لخوا:

 د ۳ کلنې مفکورې د پلي کولو لپاره چې د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکول دي او د ۵۰ کرونده ګرو د وړتياؤ  له جوړولو سره په خوا کې د ۳۰۰ ښاري متشبثينو/ کاروباريانو په عايداتو او د کارکوونکو په استخدام کې د زياتوالي د راوستلو لپاره ياده پروژه په پام کې لري، چې د باڼسونو يا د ورته توليداتو په توليد سره د افغانستان په کندهار او ننګرهار ولايتونو کې د يوې مشاورتي نماينده ګۍ ټاکنه او استخدام ترسره کړي.  

Download DOC.