داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکولSDF د لخوا
د ليواله خلکو د نظرياتو/ څرګندونو د اظهار لپاره غوښتنليک/ (REoI) د مشاورتي نماينده ګۍ خدمات: د باڼسونو پروژې ته په ټوليز ډول د تشبثاتو د پرمختيا له لارې وده او پرمختګ ورکول هيواد: د افغانستان اسلامي جمهوريت. پروژه: د افغانستان د...
Mar 18, 2017 Apr 08, 2017