د کلیولي صنایعو د پراختیا ملي پروګرام (AREDP) - وزارت احیا و انکشاف دهات