اطلاعاتی بانک

اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون څوار لسمه ماده:

(۲) ادارې مکلفې دي، د سندونو او اطلاعاتو د ښې ساتنې او غوښتونکو ته د هغو د ورکولو په منظور، د اطلاعاتو بانک (دېتابیس) جوړ کړي.

 

د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت

ملي پیوستون پروګرام

د کلیوالي لارو جوړولو ملي پروګرام

 

 د سیمه ییز انسجام پروګرام

د ټولنیز مصونیت  پروګرام