د لومړي پړاو د پلي کولو عملیاتي لارښود

د لومړي پړاو د پلي  کولو عملیاتي لارښود