د کرنې او د کلیو د پراختیا جامع پروګرام (کارد – اف)

د پروګرام لنډه پېژندنه

د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام (CARD-F)، د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو له مخکښو پراختیایي پروګرامونو څخه دې چې د کرنې او د کلیو د پراختیا په برخه کې فعالیت لري. یاد پروګرام تل هڅه کوي تر څو د هېواد په کلیو او بانډو کې د کرنیزو ارزښتي زنځيرو او بنسټیزو چارو د ډیزاین، طرح او پلي کولو له لارې د سیمه ایزو وګړو په ژوندانه کې اقتصادي آسانتیاوې رامېنځته او په هېواد کې د غریبۍ لمن را ونغاړي.  

د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام (CARD-F)، خپلې مرستې د اړتیا پر بنسټ وړاندې کوي او د کاري فرصتونو په رامېنځته کولو سره  په کلیو او بانډو کې د روا کاروبار او بدیل معیشت لارې پرانیزي.  

د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام چې د انګلستان او ډنمارک هېوادونو له لورې مالي مرسته ترلاسه کوي، د یوې بین الوزارتي کمېتې له لورې ملاتړ او لارښوونې تر لاسه کوي. دغه کمېته د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت، د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت، د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د مالیې وزارت څخه جوړه شوې ده.

زمونږ سره اړیکه:

د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام  (CARD-F)

د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت
جمال مینه، کارته سخي، کابل – افغانستان

communications@cardf.gov.af
www.cardf.gov.af
www.facebook.com/afghanistan.cardf

@CARDF_AFG