د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت ملی پروګرامونه

::د ولسي تړون ملي پروګرام :: CCP

:: سیمه ییزی ودی او پرمختیا ملی پروګرام :: NABDP

:: کلیو ته د سړک جوړولو ملی پروګرام :: NRAP

:: د څښاک د اوبو د برابرولو، چابیریال روغتیا ساتنې او اوبو لګو ملی پروګرام :: Ru-WatSIP

:: د کلیوالي صنایعو د پراختیا ملي پروګرام :: AREDP