لرلید، مقصد او موخه

سالمه او ځواكمنه ټولنه چې پر آزادۍ، ځان باورۍ، ټولنيز عدالت، دموكراتيكو ارزښتونو او پرمختگ باندې ولاړه او له هر ډول تبعيض څخه آزاده وي.

د وزارت ماموريت او قيموميت

د پرمختيا له لاري په كليو كي د بيوزلي د كچي كمول، په افغانستان كي د يوي مناسبي او موثري ټولنيزي پاليسي تمويل او اجرا.