د كليو د بيا رغاونې او پراختيا وزارت لنډه تاريخچه

د كليو د بيا رغاونې او پراختيا وزارت د لومړي ځل له پاره په ۱۳۳۳ كال كې د كليو د پراختيا د كميسون تر نامه لاندې د سوداګرۍ د وزارت په اډانه (چوكاټ) كې په كار پيل وكړ. په ۱۳۳۵ كال كې نوموړي كميسيون ته د يوې خپلواكې ادارې په توګه د صدارت عظمى په اډانه (چوكاټ) كې ځاى وركړل شو. وروسته بيا نوموړي كميسيون د كليو د رياست په نامه ونومول شو او په ۱۳۴۵ كال كې يې د كورنيو چارو په وزارت كې په فعاليت پيل وكړ. نوموړي كميسيون په ۱۳۴۸ كال كې له منځه ولاړ او دهغه كاركوونكي د ښوونې او روزنې، روغتيا، كرنې او نورو وزارتونوته وروپيژندل شول او شتمنۍيې د همدغو وزارتونو ترمنځ وويشل شوه.


 

نوموړې اداره يو ځل بيا په ۱۳۴۹ كال كې د سيمه ايزې پراختيا د رياست په نامه منځ ته راغله. د نامه د څوڅوځلي بدلون او د مختلفو ادارو په اډانه (چوكاټ) كې له كاركولو وروسته، په ۱۳۶۳ كال كې دا اداره يو ځل بيا له منځه يوړل شوه. په پاى كې د ۱۳۶۷ كال د ٍغويي د مياشتې په ۲۱ نېټه يې د يو خپلواك وزارت په توګه په كار پيل وكړ. د كليو د بيا رغاونې او پراختيا وزارت لومړني دوتر (دفتر) د كابل په دارالمان كې و. په ۱۳۸۱ كال كې كله چې د افغانستان انتقالي اسلامي دولت منځ ته راغى د كليو د بيا رغاونې او پراختيا وزارت د نويو پروګرامونو ، پاليسيو او ستراتيژيوسره د افغانستان په كليوالي سيمو كې د بيوزلۍ د كمولو او د ټولنيز خونديتوب د هڅونې له پاره بيا له سره د خدمت ميدان ته را ودانګل. له هماغه وخت راهيسې د كليو د بيا رغاونې او پراختيا وزارت په جدي توګه اداري اصلاحاتو او تشكيلاتي بدلون ته ملاتړلې ده چې دافغانستان د خلكو د اړتياوو د لرې كولو له پاره خد مت وكړي.