پرمختیا اونيزه

هره چهارشنبه له پرمختیا دیجیتالي اوونیزې سره !

د پراختیایې او پرمختیایې خبرونو ځانکړی اوونیزه، د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د پرمختیا دیجیتالي اونیزه له دې وروسته هره چهارشنبه لاسته راوړئ، دغه اوونیزه د  هرې اونۍ په پای کې پرمختیایې خبرونه تاسي ته وړاندې کوي. بده به نوي چې د ناخوالو او جنګ جګړو له دومره زیاتو خبرونو سره سره له دې وروسته خلکوته د خدمت کولو په برخه کې  یوم شمېر ښه خبرونه ولولو،  له پرمختیا سره خوش خبر ووسئ.

هره ګڼه مو چې غووښتي وي له دې ځایه یې ښکته یا ډاونلوډ کولای شئ

 

- هفته نامه توسعه، شماره بیست و سوم، 4 دلو 1396

-هفته‌نامه توسعه، شماره بیست و چهارم، 11 دلو 1396

 

- پرمختیا اوونیزه، ۲۶ مه شمیره، د ۱۳۹۶ کال دسلواغې ۲۵ مه

- پرمختیا اوونیزه، 27 مه شمیره، د 1396 کال د کب 2 مه

- پرمختیا اوونیزه، 28 مه شمیره، د 1396 کال د کب 9 مه

- پرمختیا اوونیزه، 29 مه شمیره، د 1396 کال د کب 23 مه

- پرمختیا اوونیزه، 30 مه شمیره، د 1397 کال د وری 15 مه

- پرمختیا اوونیزه، 40 مه شمیره، د 1397 کال د غبرگولی 23 مه

- پرمختیا اوونیزه، 41 مه شمیره، د 1397 کال د چنګاښ 6 مه

- پرمختیا اوونیزه، 42 مه شمیره، د 1397 کال د چنګاښ 13 مه

- پرمختیا اوونیزه، 43 مه شمیره، د 1397 کال د چنګاښ 20 مه

- پرمختیا اوونیزه، 44مه شمیره، د 1397 کال د چنگاښ 27 مه

- پرمختیا اوونیزه، 45مه شمیره، د 1397 کال د زمری 3مه

- پرمختیا اوونیزه، 46مه گنه، د 1397 کال د زمری 10مه

- پرمختیا اوونیزه، 47مه گنه، د 1397 کال د زمری 17مه

- پرمختیا اوونیزه، 48مه گنه، د 1397 کال د زمری 24مه

- پرمختیا اوونیزه، 50مه گنه، د 1397 کال د وږی 14مه

- پرمختیا اوونیزه، 51مه گنه، د 1397 کال د وږی 21مه

- پرمختیا اوونیزه، 52مه گنه، د1397 کال د وږی 28مه

- پرمختیا اوونیزه، 53مه گنه، د 1397 کال د تله 4مه

- پرمختیا اوونیزه، 55 مه گنه، د 1397 کال د تله 18 مه

- پرمختیا اوونیزه، 56مه گنه، د 1397 کال د تله 25مه

- پرمختیا اوونیزه، 57مه گنه، د 1397 کال د لړم 2مه

- پرمختیا اوونیزه، 58مه ګڼه، د 1397 کال د لړم 16مه

- پرمختیا اوونیزه، 59مه ګڼه، د 1397 کال د لړم 23مه

- پرمختیا اوونیزه. 60مه ګڼه. د 1397 کال د لړم 30مه

- پرمختیا اوونیزه، 61مه گنه، د 1397 کال د لیندی 7مه

- پرمختیا اوونیزه، 62مه گنه، د 1397 کال د لیندی 14مه

- پرمختیا اوونیزه، 63مه گنه، د 1397 کال د لیندی 21مه

- پرختیا اوونیزه، 64مه گنه، د 1397 کال دلیندی 28مه

- پرمختیا اوونیزه، 65مه گنه، د 1397 کال د مرغومی 5مه

- پرمختیا اوونیزه، 66مه گنه، د 1397 کال د مرغومی 12مه

- پرمختیا اوونیزه، 67مه گنه، د 1397 کال د مرغومی 19مه

- پرمختیا اوونیزه، 68مه گنه، د 1397 کال د مرغومی 26مه