رسینوته معلومات

محمد داود نعیمی

د رسنيو او عامه اړيكو رئیس

د کلیو د بیا رغوني او پراختیا وزارت

کابل، افغانستان

د اړيكي شميره       ۰۷۰۰۲۸۰۸۷۰

ایمیل آډرس : daud.naemi@mrrd.gov.af