تعدیل روز آفرگشایی پروژه: اعمار0.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از شادمانه الی قریه بنیان ولسوالی انجیل ولایت هرات

تاریخ نشر: Jan 02, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520454

 

1

ارسال به:

 

 

  • تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره ۱ به شرطنامه صادره مورخ(20 قوس1397)

تاریخ تعدیل: 10 جدی 1397

   اسم پروژه:  اعمار0.93 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از شادمانه الی قریه بنیان ولسوالی انجیل ولایت هرات،با کود نمبر   RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/042/C2/001

 

 

3

تعدیل بل احجام کار

 

قسمت( هشتم ) بل احجام کار

 

بل احجام کار پروژه متذکره از طرف برنامه مربوطه تعدیل گردیده،  بل احجام کار که قبلاً به داوطلبان توزیع گردیده ذریعه این تعدیل باطل میگردد، داوطلبان میتواند بل احجام کار تعدیل شده را از ریاست تدارکات این وزارت که به علامه تعدیل شده نشانی میباشد دریافت نمایند، ، ، داوطلبان مکلف است مطابق احجام تعدیل شده آفر خویش را ارایه نمایند.

 

4

دریافت آفرها

دریافت آفرها ( میعاد تمدید شده )

ماده 20.2 جز 3 دستور العمل برای داوطلبان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدارد اینکه قبل از تاریخ  11 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدارد اینکه قبل از تاریخ  18جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

ماده 21.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 11 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

 

بمنظور اشتراک بیشتر داوطلبان ، رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 18 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

 

 

5

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است