دعوت به داوطلبی: اعمار 0.897 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از کارته اول الی محل پیروزی (سرک دوازده متره بهارستان)،ولسوالی انجیل ولایت هرات

تاریخ نشر: Jan 01, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 22, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ: 11 جدی 1397

عنوان پروژه: اعمار 0.897 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از کارته اول الی محل پیروزی (سرک دوازده متره بهارستان)،ولسوالی انجیل ولایت هرات

شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/WEST/HRT/043/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی:

اعمار 0.897 کیلومتر سرک کانکریتی با ساختمانهای آبرو آن از کارته اول الی محل پیروزی (سرک دوازده متره بهارستان)،ولسوالی انجیل ولایت هرات اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقابل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی

2 دلو 1397 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر بتاریخ 2 دلو1397 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 2 دلو1397 ساعت 00:10   بجه قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ  270000 دوصد و هفتاد هزار افغانی.     

به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطابق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كابل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520208