تعدیل روز آفرگشایی پروژه: اعمار 15 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه خیرو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی

تاریخ نشر: Dec 31, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

 

ریفرینس

 

 

 

وزارت احیاء و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

                                                 آدرس :  سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان

شماره تماس: 0202520454

 

1

ارسال به:

 

 

تمام داوطلبان

 

2

سوابق عنوان

 

 

 1 :  تعدیل  شماره ۱ به شرطنامه صادره مورخ (19 قوس 1397)

   تاریخ تعدیل: 10 جدی1397

اسم پروژه:  اعمار 15 متر پل آهن کانکریتی گادری در قریه خیرو شیرداغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی 

با کود نمبر   RRD/MOF/NRAP/STHE/GIZ/077/C2/001

 

 

3

دریافت آفرها

دریافت آفرها ( میعاد تمدید شده )

ماده 20.2 جز 3 دستور العمل برای داوطلبان

 

پاکت شرطنامه حاوی هشدارد اینکه قبل از تاریخ  12 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

پاکت شرطنامه حاوی هشدارد اینکه قبل از تاریخ  22 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر باز نشود

ماده 21.1 دستور العمل برای داوطلبان

 

 

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها :  12جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد.

 

بمنظور اشتراک بیشتر داوطلبان، رقابت وسیع  و تهیه آفرها توسط داوطلبان،  ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها : 22 جدی 1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر

میباشد..

 

 

 

4

سایر شرایط شرطنامه به حال خود باقی است