دعوت به داوطلبی: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Jun 09, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأوانکشاف دهات

ریاست تهیه و تدارکات

تاریخ: 19 جوزا 1397

عنوان پروژه: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان

شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-25/R.PROGRAM-25/MOF-12/CC/SMN/97ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: اعمار 30 متر پل آهن کانکریتی گادری با 88 متر دیوار استنادی، قریه صوفی قلعه ولسوالی ایبک ولایت سمنگان اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقابل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 12 سرطان 1397 ارایه نمایند.

 

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر بتاریخ 12 سرطان1397 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 12سرطان 1397  ساعت 10:00  بجه قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر 300 هزار افغانی  به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطابق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كابل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520454