تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث

تاریخ نشر: May 21, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 12, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأ و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ صدور: 31 ثور  1397

تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث

MRRD-19/OB-6/MOF-6/CO/DIFFRENT/97

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

تهیه، خریداری و انتقال 26,087 بگس گبیون مربوط ریاست انسجام و پاسخ به حوادث دارای کود نمبر MRRD-19/OB-6/MOF-6/CO/DIFFRENT/97 اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ 31 ثور 1397 الی تاریخ 22 جوزا 1397 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 22 جوزا 1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

 

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 600,000 ( شش صد هزار افغانی ) میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 22 جوزا 1397 در اتاق جلسات ریاست تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دهات، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.