فسخ مراحل تدارکاتی

تاریخ نشر: Apr 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

نامه فسخ مراحل تدارکاتی

 

تاریخ: 15/1/1397

از:  وزارت احیأو انکشاف دهات، ریاست تدارکات

آدرس: دارالامان وات سرک نيله باغ ، كابل، افغانستان ، تيلفون: 202520454 (93+)

به: قابل توجه شرکت های محترم ساختمانی!

این نامه به تأسی از ماده بیست و پنجم قانون تدارکات و حکم پنجاه و چهارم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن به شما اطلاع داده

میشود که مراحل تدارکاتی پروژه های ذیل، که در تحت پروسه های مختلف تدارکاتی قرار دارند به دلیل عدم موجودیت بودیجه کافی برای تطبیق پروژه های ذیل فسخ گردیده است.

شماره

نام و کود نمبر پروژه

1

Construction of 30m Dahane Korgal RCC Girder Bridge including 120m Approach road in Du Ab District of Nuristan Province, RRD/ARAP/EAST/NRN/020/B/C2/001,(under evaluation process).

2

Construction of 30m RCC Girder Bridge including 270m Approach Road in Dahane Zhonya of Do Ab District of Nuristan Province, RRD/WB/ARAP/EAST/NRN/019/B/C2/001,(under evaluation process).

3

Construction of 6.98km Concrete Surfaced Road and Drainage structures from Kabul-Logar Highway (Seya Beni) to Bazar Shewaki, Sahak Village and Qalai Khan Ha in Bagrami District of Kabul Province., RRD/WB/ARAP/KBL/KBL/R/101/C2/001,(Dateline for contract award notice is finished)

4

Construction of 19m Shahidan RCC Grider Bridge in Azrah District of Logar Province,

RRD/WB/ARAP/KBL/LGR/065/B/C2/001,(under evaluation process).

 

در اخیر از اشترای و سهم گیری شما در این پروسه تدارکاتی تشکر و قدردانی می نماییم. امیدواریم در پروسه های تدارکاتی آینده نیز اشتراک و سهم فعال داشته باشید.

 

               آدرس : کابل افغانستان سرک نيله باغ ، دارالامان ، کابل ،افغانستان ، آدرس انترنت : www.mrrd.gov.af