دعوت به داوطلبی: تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

تاریخ نشر: Mar 11, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 01, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأ و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

دعوت به داوطلبی

 

 

تاریخ صدور: 20 حوت 1396

تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان

MRRD-10/R. PROGRAM-10/INDIA-10/CC/SMN/97

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و نصب سولر ( 60 ) وات معه ملحقات آن در قریه چوچمن ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان دارای کود نمبر MRRD-10/R. PROGRAM-10/INDIA-10/CC/SMN/97 اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی از تاریخ 20 حوت 1396 الی تاریخ 12 حمل 1397 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 12 حمل 1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 77,700.00 ( هفتاد و هفت هزار و هفت صد افغانی ) میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 12 حمل 1397 در اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.