دعوت به داوطلبی: خریداری پرزه جات، روغنیات، فلتر باب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقیلیه مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Feb 27, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 25, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیا و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

دعوت به داوطلبی

 

RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/001

تاریخ صدور: 8 حوت 1396

ریاست تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری پرزه جات، روغنیات، فلتر باب همراه با خدمات ضمنی آن، ترمیمات و سرویس وسایط نقیلیه مورد ضرورت برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات دارای کود نمبر RRD/WB/ARAP/KBL/OPS/001 اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته به تاریخ 5 حمل  1397 الی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 5 حمل 1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 240,000.00 دو صد و چهل هزار افغانی است و جلسه آفرگشایی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 5 حمل 1397 در تالار آفر گشایی ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.