دعوت به داوطلبی: اعمار 720 متر سرک کانکریتی بشمول پیاده روها، کانال، پارکینگ ها و پلچک با پوشش سلب درپارک تکنالوژی انکشاف دهات واقع ولسوالی ده سبز ولایت کابل

تاریخ نشر: Feb 24, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 18, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأوانکشاف دهات

ریاست تهیه و تدارکات

تاریخ: 5 حوت  1396

عنوان پروژه: اعمار 720 متر سرک کانکریتی بشمول پیاده روها، کانال، پارکینگ ها و پلچک با پوشش سلب درپارک  تکنالوژی انکشاف دهات واقع ولسوالی ده سبز ولایت کابل

شماره دعوت به داوطلبی: MRRD-50/AIRD-1/MOF-1/CC/KBL/97

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی:    اعمار 720 متر سرک کانکریتی بشمول پیاده روها، کانال، پارکینگ ها و پلچک با پوشش سلب درپارک  تکنالوژی انکشاف دهات واقع ولسوالی ده سبز ولایت کابل اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقابل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی  27 حوت  1396 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر بتاریخ  27 حوت  1396 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ 27 حوت 1396 ساعت 10:00  بجه قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر مبلغ 300 هزار افغانی  به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطابق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كابل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520208