دعوت به داوطلبی: تهیه و خریداری 306,000 لتیر تیل دیزل و 100,000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست اداری، ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی و برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات

تاریخ نشر: Jan 23, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 13, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت احیأ و انکشاف دهات

ریاست تدارکات

دعوت به داوطلبی

 

تاریخ صدور: 3 دلو 1396

تهیه و خریداری 306,000 لتیر تیل دیزل  و 100,000  لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست اداری، ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی و برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات

MRRD-28/OB-2/MOF-2/CO/KBL/97

تاریخ صدور: 3 دلو1397

ریاست تدارکات، وزارت احیأ و انکشاف دهات، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی

تهیه و خریداری 306,000 لتیر تیل دیزل و 100,000    لیتر تیل پطرول مورد ضرورت ریاست اداری، ریاست آبیاری و آبرسانی روستائی و برنامه انسجام ساحوی وزارت احیا و انکشاف دهات ، دارای کود نمبر MRRD-28/OB-2/MOF-2/CO/KBL/97 اشتراک نموده و یک نقل چاپ شده شرطنامه را در مقابل (500) افغانی  از تاریخ 3 دلو 1396 الی تاریخ 24 دلو 1396 بدست آورده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته  ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 24 دلو1397 در مدیریت عمومی تدارکات اجناس، ریاست تهیه و تدارکات، وزارت احیا و انکشاف دهات واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت بانکی مبلغ 391,000.00 ( سه صد و نود و یک هزار افغانی ) میباشد و جلسه آفرگشایی ساعت 10 بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ 24 دلو1396 در  اتاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات، منزل سوم، بلاک نمبر 7، وزارت احیا و انکشاف دها، واقع سرک نیله باغ دارالامان، ناحیه ششم، ولایت کابل تدویر می گردد.