اعمار 60 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری در قریه جرقله ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب

تاریخ نشر: Jan 25, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ:  6  دلو 1395

شماره دعوت به داوطلبی: RRD/MOF/NRAP/NRH/FRB/036/C2/001

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: اعمار 60 متر پل با دو خط حرکت نوع آهن کانکریتی گادری در قریه جرقله ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقابل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 27 دلو 1395 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر بتاریخ 27 دلو  1395 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ   27 دلو  1395 ساعت 02:00  بجه بعد از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر: مبلغ 750,000 هفت صد و پنحاه هزار افغانی  به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطابق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كابل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520208