اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05 متر و دیوار استنادی بطول 132 متر، قریه زرد گلان لختوغی، ولسوالی کجران ولایت دایکندی

تاریخ نشر: Jan 25, 2017

تاريخ خاتمه: Feb 18, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ:  6  دلو 1395

 شماره دعوت به داوطلبی: 95/MRRD/413/R.PROGRAM/38/INDIA/29/CC/DKI

ریاست تهیه و تدارکات وزارت احیاء و انکشاف دهات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی: اعمار پل موتر رو آهن کانکریتی گادری بطول 42.05 متر و دیوار استنادی بطول  132 متر، قریه زرد گلان لختوغی، ولسوالی کجران ولایت دایکندی اشتراک نموده، آفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرجه شرطنامه وقانون تدارکات به لسان (دری) که در مقابل (1000) افغانی  بدست میاورند طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی روز داوطلبی 30 دلو 1395 ارایه نمایند.

وصول شرطنامه و تسلیمی آفر ها الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر بتاریخ 30 دلو  1395 که  آخرین معیاد  ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد صورت میگیرد و آفر ها به بتاریخ   30 دلو  1395 ساعت 10:00  بجه قبل از ظهر باز خواهد شد.

آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

تضمین آفر: مبلغ 800,000 هشتصد  هزار افغانی  به شکل ضمانت بانکی بوده معیاد اعتبار آن باید 28 روز اضافه از معیاد اعتبار آفر یعنی 118 روز باشد)) شرایط تضمین آفر مطابق به فورم تضمین آفر بانکی که در قسمت 9 فورم 5 شرطنامه موجود است باشد))

هرگاه داوطلبان به شکل شرکای مشترک Joint Venture)) اشتراک نمایند، تضمین آفر شان باید بنام تمام شرکای مشترک(JV) باشد. هرگاه تضمین آفر بنام یکی از شرکا ارائه گردد عدم موجودیت تضمین بنام شریک دیگر باعث رد آفر میشود

آدرس: وزارت احیأ و انکشاف دهات، ریاست تهیه و تدارکات دارالامان وات سرک نيله باغ، كابل، افغانستان ،شماره تیلفون +93202520208